Global searching is not enabled.
Skip to main content

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie koncepcji i prototypu platformy dla wsparcia psychologicznego i psychoterapii osób doświadczających kryzysów zawodowych. Projekt koncentruje się na problemie  wypalenia zawodowego i oparty został na wynikach badań własnych (Golonka i in., 2017a, 2017b, 2018, 2019), które wykazały deficyty poznawcze u osób wypalonych. W zrealizowanych badaniach  EEG wykazano istotne związki wypalenia zawodowego z typowymi dla lęku i depresji charakterystykami potencjałów wywołanych. Dodatkowo, potwierdzono istnienie indywidualnych predyktorów wypalenia, takich jak lękowość oraz neurotyzm. Bazując na wynikach zrealizowanych badań wykazano, że osoby wypalone zawodowo mogą doświadczać obniżonej kontroli poznawczej, wykazywać symptomy typowe dla zaburzeń lękowych i depresyjnych, cechować się wyższym poziomem neurotyzmu. 

Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano trzy podstawowe potrzeby: 

  1. konieczność określenia stopnia nasilenia cech, będących predyktorami wypalenia zawodowego i zdiagnozowania zakresu w jakim na sytuację zawodową wpływają indywidualne cechy, a w jakim obciążające środowisko pracy; 
  2. aktywizowanie wyższych funkcji poznawczych i kontroli proaktywnej poprzez zwiększenie uważności; 
  3. wsparcie w zakresie obniżenia poziomu lęku i symptomów depresji, w tym elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla osób doświadczających problemów emocjonalnych  związanych z pracą zawodową. 

Platforma jest bezpośrednią odpowiedzią na powyższe potrzeby i podzielona jest na trzy moduły: