Global searching is not enabled.
Skip to main content

MODUŁ II: ROZWÓJ

Moduł ten zawiera pilotażowe materiały treningowe do rozwijania kontroli poznawczej oraz tematyczne materiały edukacyjne. Główną ideą modułu jest podejście „zrozum i trenuj”. Zrozumienie mechanizmów wypalenia, jego źródeł i poszerzanie wiedzy na temat możliwości zaradczych, prowadzi do poczucia większego wpływu na sytuację zawodową.

Treningi poznawcze przygotowane zostały w oparciu o treningi uważności i treningi złożonych funkcji poznawczych. Ich skuteczność w redukcji stresu, lęku i symptomów depresyjnych została szeroko opisana w literaturze (np. Grossman, Niemann, Schmidt, Walach, 2004). To może stymulować gotowość do przyjęcia aktywnej postawy w sytuacji kryzysu zawodowego, pozytywnie wpłynąć na poziom funkcjonowania poznawczego i poziom skuteczności. ​

Celem Modułu II jest samorozwój i elementy autopsychoterapii – podjęcie tych działań może istotnie pozytywnie wpłynąć na sposób przeżywania sytuacji trudnej, interpretację poznawczą oraz możliwości regulacyjne emocji towarzyszących kryzysom zawodowym.

Dostęp do pełnej funkcjonalności Modułu II aktywuje kod, który Użytkownicy otrzymują po zakończeniu Modułu I. Część treningowa daje możliwość wielokrotnych ćwiczeń i pozwala na monitorowanie postępów.

Literatura:

Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35-43.