Global searching is not enabled.
Skip to main content

MODUŁ I

Celem Modułu I jest identyfikacja głównych źródeł obciążeń zawodowych. W tej części wykorzystane zostaną narzędzia  służące kompleksowemu spojrzeniu na funkcjonowanie w kontekście pracy. Pozwoli to na ocenę wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych na problem nadmiernego obciążenia pracą i symptomów wypalenia zawodowego. ​

Rozumiejąc uwarunkowania wypalenia zawodowego w analizie problemu należy uwzględnić pomiary dotyczące: poziomu wypalenia, oceny czynników indywidualnych predysponujących do wypalenia, czynników związanych z środowiskiem pracy oraz potencjalnych zdrowotnych konsekwencji wypalenia. 

​Wyniki analizy mogą być ważną wskazówką, pozwalającą określać kierunek dalszych działań. W przypadku wyniku wskazującego na możliwość występowania zaburzeń lękowych i/lub depresji, przedstawione będę wskazówki co do dalszego postępowania i możliwości interwencyjnych. Po zakończeniu Modułu I Użytkownicy będą zapraszani do korzystania z jednego lub dwóch kolejnych modułów dedykowanych samorozwojowi i wsparciu psychologicznemu.

Po zakończeniu Modułu I, możliwe jest uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących rozpoznania indywidualnych zasobów i obciążeń w formie indywidualnych raportów. Raporty można omówić i uszczegółowić w trakcie indywidualnych spotkań z psychologiem.

Analiza wyników indywidualnych jest podstawą pracy z psychologiem w Module III: WSPARCIE.